PROVOZNÍ
ŘÁD

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY BORKY

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY BORKY

Adresa: Brankovická 1621, 280 02 Kolín V

Článek 1

Závazný provozní řád a podmínky užívání SPORTOVNÍ HALY BORKY

1. Město Kolín je vlastníkem SPORTOVNÍ HALY BORKY na adrese Brankovická 1621, 280 02 Kolín V, (dále jen HB).

Správou HB je pověřena společnost Správa městských sportovišť Kolín, a. s. (dále jen správce). Pro její účelné využívání vydává správce tento závazný předpis: „Provozní řád HB". Za správce jedná ve všech věcech týkajících se správy HB manažer HB nebo jím pověřený pracovník správce.

2. Tento Provozní řád určuje zásady chování uživatelů, návštěvníků a zaměstnanců HB, jejich práva a povinnosti. Porušení tohoto Provozního řádu je důvodem k pracovnímu postihu (u zaměstnanců HB) či zákazu vstupu (u ostatních osob).

3. Vstup do HB a její užívání je dovoleno pouze těm osobám, které se seznámily s tímto Provozním řádem, bez výhrad jej respektují, zavazují se jej dodržovat a řídit se pokyny zástupců vlastníka. Za osoby mladší 15 let odpovídají v této souvislosti plně jejich zákonní zástupci případně odpovědný vyučující, trenér či cvičitel.

Článek 2

Specifikace sportovní haly

Prostor HB tvoří: recepce s foyer, šatny se sprchami, toalety, hrací plocha, tribuna, ošetřovna, bufet s přilehlou klubovnou, provozně technické a sociální prostory, pět nářaďoven. Podrobná specifikace je dána technickou dokumentací uloženou v kanceláři správce HB. V HB je zabudován kamerový a bezpečnostní systém.

Článek 3

Všeobecná pravidla užívání prostor sportovní haly

1. Časové využívání prostor HB sportovními kluby je dáno rozvrhem v rezervačním systému schváleném vlastníkem HB, který bude v pravidelných intervalech měněn.

2. Operativní krátkodobé požadavky je možné uplatnit v rezervačním systému na webových stránkách HB. Požadavky na dlouhodobé užívání prostor HB se uplatňují výhradně u správce.

3. Smluvní dlouhodobí uživatelé HB se prokazují dohodnutým způsobem.

4. Ostatní samostatné osoby mohou vstoupit do prostor haly pouze na základě ohlášení u správce.

5. Do HB je zákaz vstupu psů a jiných zvířat.

6. Do prostor HB je zákaz vstupu na kolečkových bruslích, s koloběžkou a s jízdními koly. Stojany pro kola a koloběžku jsou k dispozici výhradně pro návštěvníky HB před hlavním vchodem. Jiné umístění kol a koloběžek není dovoleno. Vlastník HB ani správce neodpovídá za případné ztráty a poškození jízdních kol a koloběžek před HB.

7. Uživatel je ve všech prostorách HB povinen udržovat pořádek a čistotu.

8. Uživatel HB odpovídá za dodržování předpisů BOZP, předpisů PO a hygienických předpisů včetně případných sankcí uložených za jejich porušení příslušnými orgány státní správy.

9. Uživatel odpovídá za veškeré škody, poškození nebo ztráty věcí, způsobené osobami, které jsou v prostorách HB přítomny v souvislosti s činností uživatele. Vzniklou škodu na majetku uhradí uživatel. Uživatel odpovídá za veškeré škody na zdraví a na životě všech osob, které jsou přítomny ve HB v souvislosti s činností uživatele.

10. Uživatel je povinen předat užívané prostory a zařízení HB v odpovídajícím stavu, ve kterém je převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení za dobu užívání.

11. Za veškerou činnost na hrací ploše odpovídá uživatel.

12. S technickým vybavením (spouštění košů, osvětlení, ozvučení, topení apod.) může manipulovat pouze osoba pověřená správcem HB.

13. Je zakázáno šplhat nebo se zavěšovat na hrací a ochranné sítě, stejně jako na přenosné branky a zábradlí na tribuně.

14. Uživatel je povinen zajistit, aby branky v rámci hry umístěné na hrací ploše byly vždy zajištěny proti převrácení. Kontrola správného ukotvení branek na hrací ploše je odpovědností uživatele.

15. Tribuny slouží pro shromažďování diváků při sportovních a kulturních akcích.

16. Na tribunách a ochozech nelze provádět sportovní aktivity.

17. Při tréninku odpovídá za pořádek, kázeň a poškození na tribunách, hrací ploše a v šatnách příslušný uživatel, potažmo trenér, cvičitel nebo vyučující. Při ostatních akcích pořadatel této akce. Stanovení pořadatelé odpovídají rovněž za provedení okamžitého a nutného úklidu po domluvě se správcem.

18. Za kancelář, stálá pracoviště a další prostory nesou zodpovědnost osoby, kterým byly písemně (smluvně) tyto prostory přiděleny.

19. Klíče od prostor uvedených v čl. 3 odst. 18 jsou uloženy u správce a v recepci HB.

20. Seznamy veškerých vypůjčených klíčů (např. od nářaďoven) HB jsou oproti podpisu konkrétních zodpovědných osob (zaměstnanci firem pracujících v HB, hasiči, vedoucí bufetu, trenéři apod.) evidovány u správce HB. Tyto osoby tak svým podpisem berou na vědomí plnou zodpovědnost za konkrétní prostory a zařízení, a to i při vlastní nedbalosti či ztrátě svěřených klíčů se všemi možnými následky. Správce má právo mít kopii těchto klíčů.

21. Správce HB si vyhrazuje právo při konání turnajů rozdělit viditelným a zřetelným způsobem tribunu na divácké a hráčské sektory.

22. Provozní doba HB je zveřejněna u vstupních dveří HB a na internetových stránkách HB. Provozní doba může být změněna pouze po předchozím odsouhlasení vlastníkem HB.

23. V HB platí přísný zákaz zavěšování se a lezení na lezeckou stěnu neoprávněným osobám bez proškolení a seznámení se s provozním řádem lezecké stěny. Lezecká stěna je určena pouze osobám, které mají platnou rezervaci pro užívání lezecké stěny.

24. Provoz lezecké stěny je řízen samostatným provozním řádem lezecké stěny, viz Příloha č. 2.

Článek 4

Dodržování předpisů, správa sportovní haly

Vlastníka HB zastupuje ve všech záležitostech týkajících se správy HB správce, který dohlíží na dodržování podmínek tohoto Provozního řádu, na dodržování platných předpisů, zejména protipožárních, bezpečnostních a hygienických. Dohlíží rovněž na ochranu a hospodárné využívání majetku vlastníka HB, na dodržování dobrých mravů, na řádné užívání HB včetně jejího zařízení a vybavení. Zástupci vlastníka jsou oprávněni nevpustit či vykázat osoby porušující či nedodržující některé z těchto výše uvedených podmínek nebo předpisů nebo nerespektující pokyny těchto zástupců.

Článek 5

Všeobecná ustanovení, podmínky vstupu do sportovní haly, bezpečnost

1. Veřejnosti je přístup do HB umožněn pouze v době konání veřejně přístupných akcí /zápasy, turnaje apod./, s výjimkou foyer, bufetu a klubovny, která se řídí vlastním smluvním vztahem s vlastníkem HB. Doba konání a další podmínky přístupu budou vždy v předstihu vyvěšeny na webových stránkách HB.

2. Pro zajištění bezpečnosti ve HB správce omezí počet osob tak, aby nebyla překročena kapacita HB, zejména tribuny pro diváky.

3. Mimo dobu konání veřejně přístupných akcí je dovolen vstup do HB pouze osobám či kolektivům, které mají v rezervačním systému zajištěn termín (trénink, cvičení, soutěž či utkání nebo seminář apod.)

4. Na sportovní plochu HB je umožněn vstup pouze v doprovodu trenéra, cvičitele, vyučujícího nebo pořadatele sportovní akce. Vždy se tak děje s vědomím správce.

5. Na plochu je umožněn VSTUP pouze ve vhodné sportovní obuvi, která nepoškozuje povrch, a to ani stíráním podešve /tmavé šmouhy/ nebo poškrabáním /například zadřenými kamínky ve spárách podešve/. Za dodržování a pravidelnou kontrolu tohoto ustanovení plně ZODPOVÍDÁ uživatel, potažmo vedoucí, trenér, cvičitel, vyučující nebo pořadatel sportovní akce. Při zjištění porušení tohoto pokynu je povinen správce, uživatel, potažmo vedoucí, trenér, vyučující nebo pořadatel takové osobě neumožnit vstup na plochu HB nebo ji ihned z užívání HB vyloučit případně celou akci zrušit. Při sportovních utkáních (turnajích) je za dodržení tohoto nařízení rovněž odpovědný hlavní pořadatel, a to za všechna zúčastněná družstva.

6. Vstup na plochu HB je uživatelům dále umožněn jen ve vhodném cvičebním /sportovním/ úboru neohrožujícím ostatní osoby ani zařízení nebo plochu HB /např. bez kovových předmětů, cvočků, knoflíků apod./.

7. Za sportovní činnost na ploše je plně zodpovědný uživatel, potažmo trenér, cvičitel, vyučující nebo pořadatel - jakákoliv činnost poškozující plochu nebo jinou část HB je z užívání vyloučena.

8. Za případnou veřejnou hudební produkci v HB a dodržování autorského zákona /reprodukovaná hudba apod./ neodpovídá vlastník HB ani správce, ale vždy uživatel HB, který je také povinen případně uhradit autorské poplatky dle zvláštního zákona.

9. V prostoru před HB jsou vyhrazená parkoviště pro osobní automobily – výhradně zaměstnance a návštěvníky HB a pouze po dobu jejich pobytu v hale. Nutno respektovat parkovací místa pro tělesně postižené.

10. V případě úrazu nebo jiného ohrožení je nezbytné ošetření povinen provést trenér či jiná odpovědná osoba.

11. Lékárnička je umístěna v prostoru ošetřovny a její použití je vždy nutno hlásit správci.

12. Každý úraz musí být nahlášen správci, který je povinen dle potřeby přivolat lékaře.

13. Každý úraz nebo zranění je správce povinen zapsat do knihy úrazů, kterou vede a spravuje.

14. Uživatel není oprávněn pronajmout třetím osobám svůj vyhrazený čas na sportovištích bez souhlasu správce nebo vlastníka HB.

15. S reklamními plochami hospodaří vlastník HB. Umísťování jakýchkoliv reklam, bannerů či jiných reklamních předmětů je možné pouze se souhlasem vlastníka HB. Vlastník HB si vyhrazuje právo neschválit a odmítnout umístění reklamy v areálu HB bez udání důvodů.

Článek 6

Zákazy a nařízení

1. Na hrací plochu HB je zakázáno nosit jídlo, tekutiny (povoleny pouze mimo hrací prostor /střídačky/ v dokonale zajištěných plastových obalech) i další nevhodné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost osob nebo poškodit či znečistit plochu nebo zařízení HB. V případě sporu, zda se jedná o nevhodný předmět, rozhoduje správce. Při soutěžních utkáních odpovídají za provedení okamžitého úklidu stanovení a zřetelně označení pořadatelé.

2. V celém objektu HB platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ kouření a manipulace s otevřeným ohněm, stejně jako ZÁKAZ vnášet do HB hořlaviny, výbušniny, zbraně, střelivo, plynové láhve či jiné i potenciálně nebezpečné věci.

3. Mimo nezbytnou nutnost užití (např. při velkém požáru, zemětřesení apod.) je ZAKÁZÁNO manipulovat s hasicími přístroji či používat označené únikové východy. Za nedodržení těchto ustanovení je správce oprávněn na viníkovi požadovat ihned na místě úhradu nutných nákladů na vyčištění nebo opravu povrchu hrací plochy nebo na opravu zařízení HB, a to v minimální výši od 100,- Kč až do výše skutečně vzniklé škody. Na tuto platbu je správce povinen /bez vyzvání/ viníkovi vystavit příjmový doklad HB. V případě sporu o výši vzniklé škody je rozhodující stanovisko Odboru správy majetku Městského úřadu Kolín.

4. V šatnách HB se doporučuje neponechávat cennosti /mobilní telefony, větší obnosy peněz, šperky, doklady atd./. Za případné ztráty či poškození nenese zodpovědnost správce ani vlastník HB.

5. Bez souhlasu správce jsou svévolné manipulace se sportovním vybavením (brankami, koši, sloupky, závěsnými sítěmi, mantinely atd.), osvětlením hrací plochy, světelnou tabulí, ozvučením, vytápěním, zabezpečovacím zařízením či vzduchotechnikou PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNY a přísluší pouze pověřeným osobám.

6. Do prostorů šaten a hrací plochy platí ZÁKAZ vstupu s nápoji v kelímku a s občerstvením z bufetu.

7. Ve všech prostorách HB platí povinnost vkládat do odpadkových košů plastové lahve zcela vylité a zmačkané.

8. Po celou dobu užívání HB platí ZÁKAZ vstupu do prostorů recepce, bufetu, „diváckých sektorů" na tribuně a venkovních prostor ve sportovní obuvi bez opětného přezutí.

9. Poruchy, závady a škody na zařízení a vybavení HB je třeba ihned zapsat do Provozní knihy HB a ohlásit v recepci nebo správci.

10. Na hrací ploše platí ZÁKAZ posunování sportovního vybavení (branky, sloupky apod.). Takové předměty je povoleno pouze přenášet. To vše za vědomí správce.

11. Ve všech prostorách HB je přísný ZÁKAZ používání jakéhokoliv házenkářského vosku – lepidla pod pokutou 2000,- Kč; v případě porušení zákazu podle věty před středníkem se uživatel zavazuje pokutu uhradit správci. Povoleno je pouze používání samolepících míčů. Správce může namátkově provést kontrolu tohoto nařízení a toto porušení potrestat i vykázáním ze HB případně zrušením celé akce.

Článek 7

Tréninky, cvičení, výuka

1. Vstup do prostor haly je umožněn sportovcům dle sjednaného rozvrhu sportovních akcí, zpravidla však nejdříve 30 minut před jejich zahájením, dříve pouze po dohodě se správcem. Vstup do haly je umožněn jen hlavním vchodem, toto pravidlo platí i pro diváky. Do prostorů šaten je uživateli umožněn vstup pouze v doprovodu s vedoucím družstva, trenérem, učitelem či pořadatelem akce (dále jen zodpovědné osoby). Klíče od prostorů šaten obdrží zodpovědné osoby nejdříve před zahájením tréninku, cvičení apod.

2. Osoba zodpovědná za užívání HB si vyzvedne na recepci klíč od šatny a po ukončení akce klíč vrací. Při vstupu do šatny provede důkladnou kontrolu, zda žádná z přístupných zařízení šatny nejsou poškozena. V případě poškození hlásí tuto událost na recepci či správci.

3. Skřínky v šatnách lze uzamknout nastavením číselného kódu na skříňce a otočením kolečka zámku. Nastavený číselný kód si je nutné zapamatovat pro opětovné otevření skřínky. Po uzamčení skříňky je nutné nastavený číselný kód změnit, aby byla skříňka uzamčena. Pro opětovné otevření skříňky je nutné nastavit zapamatovaný kód. V případě zapomenutí číselného kódu zámku je nutné kontaktovat správce.

4. Zodpovědné osoby při změnách sportů zodpovídají za manipulaci se sportovním vybavením na hrací ploše (branky, sítě, sloupky atd.). Po ukončení činnosti jsou zodpovědné osoby povinny uložit tento sportovní materiál na vymezené místo a zkontrolovat jeho počty, pokud není se správcem dohodnuto předem jinak.

5. Bez souhlasu správce nelze přeznačkovat či jakkoliv upravovat trvalé vymezení hracích ploch, lepit značky apod.

6. Pokud zodpovědné osoby nezruší tréninky nebo výuku u správce haly, resp. jejího manažera v dostatečném předstihu, jsou sjednané hodiny účtovány dle následujících pravidel: do 24 hodin před sjednaným termínem v plném rozsahu a do 48 hodin ve výši 50 %. Zodpovědné osoby mohou zrušení tréninku nebo výuky učinit písemně nebo e-mailem zaslaným manažerovi haly.

7. Pro případ výjimečných akcí – prestižních soutěžních utkání, turnajů, soustředění a jiných předem známých akcí či plánované údržby (provozní důvody) má správce právo, resp. manažer haly tréninkové/cvičební/ hodiny zrušit. O zrušení z tohoto důvodu jsou trenéři, cvičitelé apod. informováni minimálně 14 dní předem, a to osobně na jejich telefonní číslo nebo email, dále pak na webových stránkách HB. Rovněž bude aktualizován rezervační systém.

Článek 8

Soutěže, utkání, turnaje

1. Vstup do HB je možný 60 minut před zahájením sportovní akce /pořadatel může po dohodě se správcem dohodnout vstup i odlišně/. Vstup do haly je umožněn jen hlavním vchodem, nouzovými východy pouze za souhlasu správce. Klíče od šaten obdrží zodpovědné osoby, případně hlavní pořadatel akce, v recepci HB a stejně tak je i osobně odevzdávají zpět. Při vstupu do šatny provedou kontrolu, zda přístupná zařízení šatny nejsou poškozena. V případě poškození hlásí tuto událost na recepci nebo správci.

2. Pro případ výjimečných akcí – prestižních soutěžních utkání, turnajů, soustředění a jiných předem známých akcí či plánované údržby (provozní důvody) má správce HB po dohodě s pořadatelem právo turnaj, utkání nebo soutěž přesunout na vhodnější termín. O zrušení turnaje, utkání nebo soutěže má právo rozhodnout vedení města Kolín. O přesunu nebo zrušení z výše uvedených důvodů jsou trenéři, cvičitelé apod. informováni minimálně 45 dní předem, a to osobně nebo na jejich telefonní číslo či email, dále pak na webových stránkách HB. Rovněž bude aktualizován rezervační systém.

3. Pořadatel sportovní akce smí užívat pouze sjednané prostory HB. Ve všech sjednaných prostorách je povinen zajistit organizátory nebo pořadatelskou službu.

4. V případě potřeby lze pro pořádání soutěží využívat světelné tabule s časomírou + mikrofon. Pro jejich ovládání slouží notebook, který je uložen u správce, jež uživatele seznámí s ovládáním světelných tabulí. Pořadatel sportovní akce odpovídá za ztrátu, či poškození svěřeného PC.

5. Za správné používání světelné signalizace (časomíry) plně odpovídá pořadatel sportovní akce.

6. Pokud pořadatel nezruší sportovní akci u správce, resp. manažera haly, v dostatečném předstihu, jsou sjednané hodiny účtovány dle následujících pravidel: do 5 dnů před sjednaným termínem v plném rozsahu, do 10 dnů ve výši 50 %, do 14 dnů ve výši 25 %.

Článek 9

Vyúčtování a úhrada

1. Správce haly, resp. manažer haly, eviduje a účtuje skutečně využité hodiny, a to i hodiny pouze objednané, pokud nebudou zrušeny v termínech a dle pravidel výše uvedených. Cena za používání hrací plochy HB se řídí ceníkem v rezervačním systému na webových stránkách HB.

2. Preferovaná platba je prostřednictvím platební brány při provedení rezervace HB nebo platební kartou.

3. Úhrada za poskytování služeb HB je splatná před započetím používání sportovní haly v rozsahu objednané a odsouhlasené doby používání. Pokud skutečná doba užívání HB přesáhne dobu objednanou, je doplatek úhrady splatný ihned po skončení užívání HB.

4. Stálým uživatelům HB jsou platby za užívání HB fakturovány měsíčně s 14denní splatností. Ostatní uživatelé při opakovaných akcích platí platební kartou/ v hotovosti /proti příjmovému účetnímu dokladu/ v recepci HB ihned po skončení akce.

5. Jednorázové sportovní akce musí být zaplaceny v hotovosti či platební kartou dle objednaných hodin před zahájením akce v recepci HB, pokud není se správcem dohodnuto předem jinak. Více jak 30denní prodlení s placením dohodnuté úhrady může být důvodem pro vyřazení konkrétního uživatele z užívání HB. K dlužné částce budou účtovány úroky z prodlení v zákonné výši za každý i započatý den prodlení.

6. Před uzavřením závazné Smlouvy či objednávky může správce, resp. manažer haly, na uživateli požadovat zálohu až do výše 50 % z celkové částky objednaných účtovaných hodin. Záloha či její poměrná část bude použita k uhrazení storno poplatků podle čl. 7 odst. 6 nebo čl. 8 odst. 6, případně odečtena z doplatku do stanovené výše ve prospěch vlastníka HB.

Článek 10

Všeobecná ustanovení

1. Za provoz HB odpovídá správce. Správce haly má právo kontrolovat dodržování pravidel provozu, která jsou v tomto řádu uvedena a vyvozovat z nich příslušná opatření.

2. Tento Provozní řád je závazný pro všechny uživatele HB, vč. uživatelů lezecké stěny.

3. Při užívání prostor HB platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví, hygienická nařízení a další platné zákonné předpisy.

4. Ceny užívání HB jsou stanoveny ceníkem sazeb.

Článek 11

Důležitá telefonní čísla

  • 150 – Hasiči
  • 155 – zdravotní záchranná služba
  • 158 – Policie ČR
  • 156 – městská policie
  • +420 734 387 012 – Manažer haly

Článek 12

Závěrečná ustanovení

1. Tento provozní řád vstupuje v platnost a účinnost dne 05.09.2022

2. Provozní řád byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolín dne 05.09.2022, usnesení č. 6370/151/RM/2022/.